Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Lưu Ngọc Ánh, mọi người đang đứng