Nazi Beauty hân hạnh tài trợ bộ phim hài Tết ” Đại gia chân đất 9″