Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Thị Xiêm Khu Đê Mới - Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội 0985.550.878