Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Đào Thị Mai Tổ 1 - Khu Vĩnh Thông - Phường Mạo Khê- Đông Triều - Quảng Ninh 0964.113.328