Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Hoàng Văn Ninh Đức Thịnh - Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang 0978.506.023