Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Hải Yến Đồng Lai - Đồng Tân - Hữu Lũng - Lạng Sơn 0985.489.108