Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Cửa hàng Lạc Thủy - Hòa Bình Khu 11 - Thị trấn Chi Nê - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hòa Bình 0369.355.668