Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Phạm Vy Hà ( Thoa ) Đa Hậu- Tượng Văn- Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa . 0332.946.824