Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Tô Thị Nhung Xóm Thanh Quang - Xã Đồng Tiến - Thị Xã Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên . không để sdt