Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Vy Thị Mơ Linh Điềm Thụy - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên . 0965.895.568