Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Trần Thị Dương Diễm Số 94 - Đường Hoàng Xá - Thị Trấn Quốc Oai - Hà Nội 0779.844.403