Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Đỗ Mai Hương Tầng 1 - Khu tập thể A6 - Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng 0355.332.195